s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_a86c239fe1fe6eb7b857e8379927fbfe.jpg

Zarządzenie nr 74/2021 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Mikorowo w Gminie Czarna Dąbrówka powołania pełnomocnika ds. wyborów sołeckich i ogłoszenia kalendarza wyborczego.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz § 23 ust. 1 i 2 statutu Sołectwa Mikorowo (przyjętego uchwałą nr V/75/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Pom. z dnia 18.03.2019 r. poz. 1330), zarządzam co następuje:

§1. W związku ze złożoną rezygnacją sołtysa Sołectwa Mikorowo, zarządza się wybory uzupełniające sołtysa Sołectwa Mikorowo na dzień 29 lipca 202lr.

§2. Pełnomocnikiem ds. wyborów sołeckich ustanawiam Pracownika Urzędu Gminy -Panią Sabinę Ostrowską.

§3. Terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Statucie Sołectwa, określa Kalendarz wyborczy, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:

-