224ddfc415e858a523c7ecf940ee6506.png

Zarządzenie nr 10/2022 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2022 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXXIV/322/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka zarządzam, co następuje:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXXIV/322/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka zarządzam, co następuje:

 1. Ogłaszam otwarty nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2022 roku.
 2. Treść ogłoszenia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 określa załącznik do Uchwały Nr XXXIV/322/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r.
 4. Wzór umowy z załącznikami stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 5. Wzór sprawozdania z udzielonego wsparcia finansowego z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,
 3. na stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 1. Ogłaszam otwarty nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2022 roku.
 2. Treść ogłoszenia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 określa załącznik do Uchwały Nr XXXIV/322/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r.
 4. Wzór umowy z załącznikami stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 5. Wzór sprawozdania z udzielonego wsparcia finansowego z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,
 3. na stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

-