323ed9a39f2645e184a410a655b1d25c.png

Protokół z konsultacji projektu przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

W dniach od 16.11.2021 r. do 22.11.2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem przeprowadzonych konsultacji było wyrażenie opinii na temat przedłożonego projektu ,.Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach przeprowadzonych konsultacji i projektem ,,Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” zostały umieszczone na stronie bip.czarnadabrowka.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka oraz stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono uwag oraz wniosków od organizacji pozarządowych do projektu przedmiotowego Programu.

Zgodnie z uchwałą nr IX/71/11 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23.09.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Czarna Dąbrówka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, protokół z wynikami konsultacji zamieszcza się: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

W związku z powyższym, zaproponowany projekt ,,Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” został skierowany do uchwalenia przez Radę Gminy Czarna Dąbrówka.

-