Czytaj więcej: Protokół z konsultacji projektu

Protokół z konsultacji projektu przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy

Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Czarna Dąbrówką z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2021 roku.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu (regranting) z zakresu „Wspieranie organizacji pozarządowych” w 2021 r.

 

Czytaj więcej: Informacja o wynikach otwartego konkursu

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 19.02.2021 r. otwartego konkursu — podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert — dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku w 2021 roku.     

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XX/241/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 listopada 2020 r.

 

Czytaj więcej: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 01 czerwca 2020 r. otwartego konkursu – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert  – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w  II etapie 2020 roku.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Wspieranie organizacji pozarządowych-finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych” w 2020 r. – etap II

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Wspieranie organizacji pozarządowych-finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych” w 2020 r.