Podpisanie umowy z dostawcą

Po kilkukrotnym unieważnianiu postępowania z uwagi na zbyt wysoką wartość ofert został rozstrzygnięty przetarg na zakup i dostawę doposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce.

W dniu 1 grudnia 2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą dostaw CEMAROL Sp. z o. o. z Kobylnicy, który złożył najkorzystniejszą ofertę: cena 225.489,75 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy, ładowność ładowacza czołowego 1000 kg.

Zakup i dostawa doposażenia obejmuje:

 1. Ciągnik
 2. Ładowacz czołowy
 3. Pług odśnieżny
 4. Przyczepa jednoosiowa
 5. Rozdrabniacz do drewna - rębak

Dostawy realizowane są ze wsparciem w wysokości 85% z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Wymagany termin zakończenia dostaw 31 marzec 2021 rok.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********************

Podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka " /PSZOK/. Zadanie będzie realizowane ze wsparciem w wysokości 85% ze środków Unijnych (RPO WP na lata 2014-2020).

W dniu 06.07.2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót firmą: Spółdzielnia Usługowo - Handlowa w Rokitkach, która zaoferowała wykonanie prac za kwotę 672.810,00 zł.

W ramach I etapu planuje się utwardzenie z odwodnieniem powierzchniowym placu manewrowego, wykonanie rampy i drogi dojazdowej, budowę wiaty magazynowej, budynku socjalnego, budowę nowego ogrodzenia oraz zakup, dostawa i montaż specjalistycznych kontenerów, pojemników do zbiórki i magazynowania odpadów, wagi najazdowej.

Zaplanowany termin zakończenia prac marzec 2021 rok.

W ramach II etapu planuje się zakup ciągnika i przyczepy jednoosiowej oraz ładowacza czołowego, pługu odśnieżającego, rębaka do gałęzi i drzewa. Obecnie trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy dostawy.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********************

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Dnia 24 lipca 2019 r. wspólnie z 14 samorządami podpisaliśmy umowę w obecności Marszałka Pana Mieczysława Struk i Przewodniczącego Sejmiku p. Jana Kleinszmidt na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnej Dąbrówce w ramach projektu „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka”.

Planowana wartość projektu 783 565,98 PLN, z czego dofinansowanie wyniesie  666 031,08 PLN.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********************

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.2. Gospodarka odpadami.

Przedmiotem projektu jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie gminy, które obejmie dwie grupy zadań:

 1. Rozbudowa i wyposażenie PSZOK na terenie gminy - przedmiotem projektu jest rozbudowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac inwestycyjnych obejmie przede wszystkim:
 1. usunięcie istniejących elementów zagospodarowania terenu,
 2. roboty ziemne związane ze zdjęciem ziemi organicznej (humusu) i ukształtowaniem terenu,
 3. utwardzenie nowej nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem powierzchniowym placu manewrowego, rampy i drogi dojazdowej,
 4. budowa nowej zadaszonej wiaty magazynowej z podziałem na boksy do przechowywania urządzeń wrażliwych na warunki atmosferyczne oraz odpadów
 5. selektywnie zebranych,
 6. budowa kontenerowego budynku socjalnego,
 7. budowa nowego ogrodzenie obiektu wraz z furtką i bramą wjazdową,
 8. instalacja wody,
 9. instalacja elektryczna i oświetleniowa,
 10. wykonanie przyłączy: wodociągowego i kanalizacji – sanitarnej wg warunków GZK, instalacji WLZ z istniejącego przyłącza energii elektrycznej oraz
 11. odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu działki nr 7/9,
 12. zakres prac projektowych: kompletna dokumentacja projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza,
 13. zakup, dostawa i montaż specjalistycznych kontenerów i pojemników do zbiórki i magazynowania odpadów,
 14. zakup i dostawa doposażenia PSZOK obejmującego ciągnik komunalny wraz z osprzętem:
  1. ładowacz czołowy,
  2. pług odśnieżny,
  3. przyczepa jednoosiowa,
  4. rozdrabniacz do drewna - rębak.
 1. W ramach przeprowadzenia działań aktywizujących lokalną społeczność w ramach cross-financing przewidziano:
 1. wyjazd edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy do RIPOK w Chlewnicy wraz z omówieniem działalności Zakładu,
 2. opracowanie i wydruk drukowanych materiałów informacyjnych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych i efektywnej gospodarki odpadami,
 3. opracowanie i wydruk drukowanych materiałów informacyjnych dotyczącej funkcji powstałego PSZOK,
 4. organizacja lekcji pokazowych dla dzieci w szkołach z prezentacją multimedialną dotyczących gospodarki odpadami,
 5. zwiedzanie i prezentacja powstałego PSZOK dla mieszkańców poszczególnych sołectw, rad sołeckich i radnych Rady Gminy,
 6. prezentacje na spotkaniach sołeckich z mieszkańcami, dotyczące zapobiegania powstawania odpadów, właściwego postępowania z odpadami oraz odzysku i recyklingu.

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie gminy Czarna Dąbrówka na działkach nr 7/9 i 7/10 w miejscowości Podkomorzyce.

Głównym celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez stworzenie warunków do składowania i zagospodarowania odpadów selektywnych oraz edukację mieszkańców.

W konsekwencji realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania oraz spełnienie krajowych i unijnych celów w zakresie gospodarki odpadami związanych z osiągnięciem wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Ponadto realizacja zaplanowanej inwestycji wpłynie na upowszechnienie efektywnych rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki odpadami, maksymalizację redukcji negatywnych oddziaływań środowiskowych, w szczególności ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych oraz poprawę efektywności wykorzystania zasobów oraz będzie sprzyjać tworzeniu warunków dla wysokiej aktywności mieszkańców, w tym kształtowaniu i umacnianiu pożądanych postaw proekologicznych poprzez zastosowanie komponentów edukacji ekologicznej w dziedzinie gospodarki odpadami.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

loga-kajaki.png

-