Realizacja projektu - Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie

W  wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,

podzielonego na 4 części:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła na wszystkie IV części  firma:

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K.

Kudrowice 12; 95-200 Pabianice

Część I. 914 131,80 zł

Część II. 809 607,81 zł

Część III. 326 160, 00 zł

Część IV. 551 983,68 zł

Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych

W ramach zamówienia:

część 1 zamówieniaDostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”,

 1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 71 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) montowane na budynkach mieszkalnych osób fizycznych:

 • − 43 zestawów, każdy składający się z 2 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 250 l.,
 • − 26 zestawów, każdy składający się z 3 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 350 l.,

b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:

 • − 2 zestawów, każdy składający się z 3 kolektorów płaskich oraz zasobnika min. 350 l.,

2) montaż rurociągów wraz z izolacją,

3) montaż armatury kontrolno-pomiarowej,

4) montaż zasobnika solarnego,

5) uruchomienie i wykonanie rozruchu i przekazanie instalacji do użytkowania,

6) przeszkolenie Użytkownika instalacji z obsługi zestawu solarnego,

7) przekazanie Użytkownikowi instrukcji obsługi zestawu solarnego.

część 2 zamówieniaDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”:

 1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 29 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:

 • − 6 zestawów, każdy składający się z maksymalnie 16 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4 kWp,
 • − 7 zestawów, każdy składający się z maksymalnie 20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5 kWp,

b) montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:

 • − 1 zestaw składający się z maksymalnie 16 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 4 kWp,
 • − 1  zestawy składający się z maksymalnie 20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5 kWp,

c) montowane na gruncie u osób fizycznych:

 • − 3 zestawy, każdy składający się z maksymalnie 20 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5 kWp,

d) montowane na gruncie przy budynkach użyteczności publicznej:

 • − 1 zestaw składający się z 18 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,4  kWp (Przepompownia Podkomorzyce),
 • − 1 zestaw składający się z 18 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 5,4  kWp (Stacja Uzdatniania Wody Jasień),
 • - 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2 kWp ( hydrofornia Kozy)
 • − 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2  kWp (Hydrofornia Mikorowo),
 • − 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2  kWp (Hydrofornia Wargowo),
 • − 1 zestaw składający się z 24 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 7,2  kWp (Hydrofornia Karwno),
 • − 1 zestaw składający się z 40 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 12  kWp (Hydrofornia Nożyno),
 • − 1 zestaw składający się z 40 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 12  kWp (Stacja Uzdatniania Wody Rokity),
 • − 1 zestaw składający się z 48 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 14,4  kWp (Stacja Uzdatniania Wody Czarna Dąbrówka),
 • - 1 zestaw składający się z 66 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 19,8  kWp (Oczyszczalnia ścieków Jasień),
 • - 1 zestaw składający się z 128 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 38,4  kWp (Oczyszczalnia ścieków Podkomorzyce),

2) montaż urządzeń sterujących pracą modułów,

3) ułożenie okablowania w przygotowanych korytach kablowych,

4) montaż inwerterów,

5) montaż rozdzielni RPV AC oraz RPV DC,

6) połączenie elektryczne rozdzielni RPV DC z inwerterami,

7) połączenie elektryczne rozdzielni RPV AC z inwerterami,

8) montaż kompletu elementów instalacji uziemiającej i systemu wyrównywania różnicy potencjałów elektrycznych

9) wykonanie systemu z akwizycji danych,

10) wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu,

11) wykonanie pomiarów układów fotowoltaicznych (sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych stringów),

12) próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci dystrybucyjnej,

13) szkolenie pracowników Inwestora na temat obsługi i konserwacji systemu fotowoltaicznego i systemu monitorowania oraz możliwych przypadków nieprawidłowej pracy instalacji,

14) inwentaryzacja powykonawcza,

15) zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do podłączenia do sieci dystrybucyjnej.

 

część 3 zamówieniaDostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”:

 1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 21 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:

a) 4 szt. o mocy nominalnej – min.12 kW,

b) 11 szt. o mocy nominalnej - min. 16 kW,

c) 3 szt. o mocy nominalnej - min. 20 kW,

d) 3 szt. o mocy nominalnej - min. 24kW,

2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

3) wykonanie montażu czopucha do komina,

4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,

7) wykonanie montażu pomp obiegowych,

8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.

 

część 4 zamówieniaDostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”:

 1. Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 13 szt. powietrznych pomp ciepła służących do przygotowania c.w.u. i c.o. w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:

a) 3 szt. o mocy minimalnej 12 kW,

b) 5 szt. o mocy minimalnej 17,6 kW,

c) 5 szt. o mocy minimalnej 25,6 kW,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. i c.o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.

 

którego przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, które jest realizowane w ramach projektu „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.

Uwaga: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu obejmował jedynie dostawę i montaż instalacji OZE realizowaną na potrzeby jednego z partnerów projektu tj. Gminę Czarna Dąbrówka (nie obejmował dostaw i montażu instalacji OZE realizowanych na potrzeby gmin Borzytuchom i Tuchomie)

Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych

-----------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, jak już informowaliśmy, w dniu 17 sierpnia 2020 r. otworzyliśmy oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”.

Obecnie trwa procedura ich  rozpatrywania. Oferty złożono na wszystkie cztery rodzaje instalacji tj.: montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła. Przewidujemy, iż umowy z wykonawcami zostaną podpisane we wrześniu. 

Wszyscy, którzy są Beneficjentami projektu (mieszkańcy uczestniczący w projekcie) powinni liczyć się z szybkim przebiegiem działań. Podpisanie umów pozwoli na określenie kosztów jakie każdy Beneficjent będzie musiał ponieść we własnym zakresie. Po określeniu tych kwot, podpisywane będą aneksy do umów z Beneficjentami, w których zawarte zostaną koszty jakie trzeba będzie ponieść w ramach wkładu własnego Beneficjenta. Po podpisaniu aneksów wystawiane zostaną faktury ze wskazaną w aneksie kwotą, jak również numer konta bankowego na który trzeba będzie dokonać wpłat wraz z terminem płatności. Beneficjent, który nie wpłaci wyznaczonej kwoty w terminie wskazanym na fakturze, nie będzie brany pod uwagę przy realizacji instalacji oraz zostanie wykreślony z listy. Ponadto informujemy, że nie przewidujemy rozkładania udziału Beneficjenta na raty gdyż ze względu na charakter realizowanego projektu jest to niemożliwe. Wszyscy długo oczekujemy na realizację projektu i zdajemy sobie sprawę, iż pozostało mało czasu na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności do jego pomyślnego zakończenia, dlatego odwołujemy się do poważnego potraktowania sprawy i załatwiania jak najszybciej spraw formalnych w tym dokonywania wpłat.

Poziom dofinansowania jest bardzo wysoki, dlatego warto, aby osoby, które są na liście wywiązały się z własnych obowiązków, a w przypadku rezygnacji – niezwłocznie nas powiadomiły. Niezrealizowanie nawet jednej z zaplanowanych do wykonania instalacji spowoduje problemy przy realizacji projektu, wobec czego apelujemy o sprawne i szybkie  wspólne działania.

Informujemy też, że w sprawie realizacji projektu będą się z Państwem kontaktować bezpośrednio pracownicy Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce. Dlatego bardzo prośmy o ostrożność i zwracanie uwagi na wszelkie ewentualne próby propozycji wykonania instalacji przez osoby trzecie.

-----------------------------------------------------------------

Już od 8 czerwca 2020r. trwa procedura przetargowa prowadząca do wyłonienia Wykonawcy robót, zgodnie z opracowaną typową dokumentacją projektową dla każdej poszczególnej instalacji. Ze względu na to, iż wartość inwestycji przekracza tzw. próg unijny, procedury przetargowe są trudniejsze, czasochłonne i prowadzone równorzędnie dla trzech gmin.

Dodatkowo duża ilość pytań od strony potencjalnych Wykonawców powoduje  automatyczne wydłużanie terminu rozstrzygnięcia przetargu. Wyłonienie Wykonawców robót oraz podpisanie z nimi umów  planowane jest  na wrzesień/październik 2020r. a montaż instalacji na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców  wstępnie zgodnie z przetargiem:

 do 15 października 2020r.  wymiana piecy oraz montaż pomp ciepła

do 10 grudnia 2020r. kolektory słoneczne, fotowoltaika

W przypadku wyłonienia Wykonawcy, komunikat w tej sprawie zostanie Państwu natychmiast przekazany.

Projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”. jest współfinansowany ze środków funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 10 Energia. Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.