DODATKOWE DOFINANSOWANIE

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy wspaniałe wieści z Urzędu Marszałkowskiego. Otrzymaliśmy informacje o przyznaniu dodatkowego dofinansowania do realizowanego projektu. W dniu 3 grudnia 2020 r. podpisano stosowny aneks do umowy na podstawie, którego:

  • Wartość ogółem - 8 518 350,00 zł
  • Wydatki kwalifikowalne - 6 925 600,00 zł
  • Dofinansowanie - 3 532 649,01 + 559548,79 zł = 4092197,80 zł
  • Poziom dofinansowania 59,09% zł

Kwota dofinansowania wzrosła o 559548,79 PLN, jest to wspaniały prezent świąteczny, za który serdecznie dziękujemy.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********

PRACA WRE…

Prace budowlane w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Poniżej fotorelacja ze zrealizowanych prac.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********

 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce

Utworzenie dla inwestycji proekologicznych tzw. ,,aglomeracji” do 2017 rok wykluczało naszą gminę z możliwości ubiegania się o pozyskiwanie środków unijnych na modernizację naszej oczyszczalni ścieków.

Zmodyfikowany, oczekujący kilka lat na swoją realizację projekt został złożony w Urzędzie Marszałkowskim uzyskując w 2018 r. pozytywną ocenę i decyzję o wsparciu finansowym zadania. Wniosek z góry miał ograniczenie kwotowe i na złożoną maksymalną kwotę kosztu  5.111.950,92 zł uzyskał dofinansowanie w kwocie 3.532.649,01 zł.

Po trwającej procedurze przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca z którym w dniu 18 listopada podpisana została umowa na realizację zadania. Od momentu sporządzenia kosztorysu zadania upłynęło ok. 3,5 roku.

Dwukrotnie przeprowadzony przetarg ,,boleśnie” zweryfikował dzisiejszą finansowo-gospodarczą rzeczywistość. Firma ,,Hydro-Marko” Sp. z o. o. z Jarocina dała najtańszą ofertę opiewającą na kwotę 8.450.100,00 zł. Koszt całkowity inwestycji wraz z inspektorem nadzoru wyniesie 8.518.350,00 zł. Spowodowało to konieczność dokonania weryfikacji zamierzeń inwestycyjnych i polityki finansowej na zbliżające się dwa budżety.

Wartość projektu po przetargu:

  • Wartość ogółem - 8 518 350,00 zł
  • Wydatki kwalifikowalne - 6 925 600,00 zł
  • Dofinansowanie - 3 532 649,01 zł
  • Poziom dofinansowania - 51,01% zł

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

************

NAJWIĘKSZA DOTACJA W HISTORII GMINY

podpisanie-umowy6.18.jpg

W Urzędzie Marszałkowskim 20.06.2018 r. z udziałem marszałków województwa pomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy na sfinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach na terenie aglomeracji Czarna Dąbrówka.

W skali województwa rozdzielono kwotę 87.900.000,00 zł dla 12 samorządów. W Powiecie Bytowskim jesteśmy jedynymi beneficjentami. Na uroczystości doceniono rzetelność sporządzonych wniosków. Nasz gminny w ocenie uzyskał 85 punktów na 100 możliwych w ocenie strategicznej I stopnia i wykonalności.

Efektem realizacji będzie wzrost przepustowości oczyszczalni z poziomu 290 do 600m³/dobę.

Rozbudowa i modernizacja obejmować będzie elementy:

- stację zlewną ścieków dowożonych (STZ),

- przepompownię ścieków dowożonych (P-1),

- zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków tzw. sito-piaskownik

- zbiornik retencyjno-uśredniający (ZRIJ)

- reaktory sekwencyjne (SBR),

- zbiornik ścieków oczyszczonych (ZRŚO),

- komory tlenowej stabilizacji osadu,

- komorę pomiarowa ilości Ścieków oczyszczonych i poboru prób (KP),

- stację odwadniania i higienizacji osadu (SOiHO),

- składowisko osadu odwodnionego,

- budynek socjalno — techniczny.

Od 5-6 lat poszukiwaliśmy sposobu i środków na dokonanie modernizacji. Istniejąca oczyszczalnia wybudowana została 20 lat temu. Obecna wydolność jest u kresu przerobu i technicznego stanu użytkowego. Wartość inwestycji przekracza nasze indywidualne możliwości budżetowe dlatego jedynym wyjściem na dokonanie remontu było uzyskanie środków pomocowych.

Diametralnie zmieni się możliwość technologiczna oczyszczalni pozostawiając jeszcze stopień rezerwy  przerobowej. Nowe elementy ogrodzenia, oświetlenia i utwardzone place zmienią całkowicie estetykę tego miejsca.

Planowane zakończenie prac kwiecień 2021 r.

Oczyszczalnia zasilana ma być również instalacją fotowoltaiczną. Wniosek o środki na realizację został złożony  w innym działaniu projektowym. Elementami wchodzącymi w skład instalacji jest 128 paneli fotowoltaicznych z  uzbrojeniem i wolnostojącą konstrukcją. Zgodnie z kalkulacją roczny zysk z energii z instalacji oszacowano na 35 200 kWh.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

loga-kajaki.png

-