zdjecie_startowe_001.png

Brawo My

W myśl popularnego  zwrotu pragniemy podzielić się z Państwem szczególnie dla nas ważną i miłą informacją otóż otrzymaliśmy dotację w wysokości prawie 500.000,00 złotych na realizację projektu pt.: „Wymarzone przedszkole”. 

W marcu br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Wymarzone przedszkole”. Do konkursu zgłosiło się 139 beneficjentów, dofinansowanie otrzyma 35. Bardzo cieszy nas, iż otrzymaliśmy dotację, gdyż bez niej realizacja zadań zaplanowanych w projekcie nie byłaby możliwa z uwagi na ograniczone warunki finansowe gminy.


Wartość projektu to 577.415,63 zł,  dofinansowanie 490.803,29 zł, pozostała część 86612,34zł stanowi wkład niefinansowy gminy w postaci np. udostępnienia sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zatem projekt w żaden sposób nie obciąża budżetu gminy a przyniesie wiele korzyści szczególnie dla jego przyszłych uczestników i szkół.

Projekt skierowany jest do 246 osób: 233 uczniów oddziałów przedszkolnych (OP) oraz 13 nauczycieli. Wsparciem zostaną objęte wszystkie placówki wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka: 3 oddziały (w tym 1 nowy) SP Nożyno, 3 SP Rokity, 4 SP Cz. Dąbrówka, 2 SP Jasień. Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego oraz stworzenie dodatkowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej (utworzenie nowej 15 - os. grupy w OP Nożyno, zwiększenie liczby miejsc w OP Rokity – 6 os.).


Zaplanowane działania:

 • dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego: adaptacja pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia w tym TIK (monitory interaktywne, laptopy, drukarki, itp.), zakup pomocy dydaktycznych;
 • przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów: logopedia, gimnastyka korekcyjna, rytmika, integracja sensoryczna oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: robotyka, j. angielski;
 • organizacja wycieczki edukacyjnej do Grąbkowa, której celem jest edukacja w formie zabawy o ruchu drogowym oraz integracja uczestników projektu;
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez podniesienie ich kompetencji i kwalifikacji do pracy z dziećmi - przeszkolenie 12 nauczycieli (praca z dzieckiem niepełnosprawnym, arteterapia, zaburzenia mowy, różne formy aktywizacji dzieci podczas pracy, wykorzystywanie narzędzi TIK), studia podyplomowe z integracji sensorycznej - 1 nauczyciel;
 • przeprowadzenie spotkań edukacyjnych z rodzicami;
 • stworzenie gabinetu integracji sensorycznej.


W ramach projektu ujęty został koszt bieżącej działalności nowo utworzonego OP w Nożynie, niezbędny do jego funkcjonowania, tj.: wynagrodzenie nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz pomocy nauczyciela.


**************************************************

5.09.2018r.

„Rekrutacja”

 

Drodzy rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Czarna Dąbrówka oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego właśnie ruszyła rekrutacja uczestników projektu pt.: „Wymarzone przedszkole”.

Celem operacji jest poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu  przewidziano:

 • zajęcia dodatkowe z robotyki dla dzieci w wieku 5 - 6 lat
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 - 5 lat
 • zajęcia wyrównujące: logopedia, gimnastyka korekcyjna, rytmika, integracja sensoryczna
 • wycieczkę edukacyjną dla uczestników projektu
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • przeprowadzenie spotkań edukacyjnych z rodzicami

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

Rekrutacja trwa do 19 września 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu i złożenia dokumentacji rekrutacyjnej.

 

Koordynatorzy projektu

REKRUTACJA18.png

 

**************************************************

25.09.2018r.

„WYNIKI REKRUTACJI”

 

Miło nam poinformować, iż liczba chętnych osób do udziału w projekcie przerosła nasze oczekiwania. Komisja rekrutacyjna po konsultacjach zwiększyła liczbę dostępnych miejsc i ostatecznie do projektu zakwalifikowała 241 uczniów oraz 13 nauczycieli. Wyniki rekrutacji przedstawiają się następująco:

 1. SP Nożyno 49 uczniów, 3 nauczycieli
 2. SP Rokity 76 uczniów, 4 nauczycieli
 3. SP Czarna Dąbrówka 98 uczniów, 4 nauczycieli
 4. SP Jasień 18 uczniów, 2 nauczycieli

 

Rozpiska grup zajęciowych oraz liczba godzin (na rok szkolny 2018/2019)

 

OWP w Nożynie:

 1. angielski - 4 grupy * 20h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 36 osób
 2. robotyka - 4 grupy * 24h zajęć= 96h zegarowych (1 zajęcia trwają 60 min.), łącznie 32 osoby
 3. logopedia - 7 grup * 16h zajęć zegarowych = 112h (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 14 osób
 4. rytmika - 3 grupy * 18h zajęć = 54h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 49 osób
 5. gimnastyka korekcyjna - 1 grupa * 16h zajęć= 16h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 10 osób

OWP w Rokitach:

 1. angielski - 5 grup * 20h zajęć= 100h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 51 osób
 2. robotyka- 5 grup * 24h zajęć= 120h zegarowych (1 zajęcia trwają 60 min.), łącznie 52 osoby
 3. logopedia - 13 grup * 16h zajęć= 208h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 26 osób,
 4. rytmika - 3 grupy * 18h zajęć= 54h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 76 osób,
 5. gimnastyka korekcyjna - 2 grupy * 16h zajęć= 32h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 20 osób
 6. integracja sensoryczna 10 h zegarowych (od kwietnia 2019r.) – 1 dziecko,

OWP w Czarnej Dąbrówce:

 1. angielski - 4 grupy * 20h zajęć= 80h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 48 osób
 2. robotyka- 6 grupy* 24h zajęć= 144h zegarowych (1 zajęcia trwają 60 min.), łącznie 69 osób
 3. logopedia - 10grup * 16h zajęć= 160h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 20 osób,
 4. rytmika - 4 grupy * 18h zajęć= 72h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 98 osób,
 5. gimnastyka korekcyjna - 2 grupy * 16h zajęć= 32h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 22 osoby

OWP w Jasieniu:

 1. angielski - 1 grupa * 20h zajęć= 20h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 10 osób
 2. robotyka- 1 grupa* 24h zajęć= 24h zegarowych (1 zajęcia trwają 60 min.), łącznie 6 osób
 3. logopedia - 1 grupa * 16h zajęć= 16h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 2 osoby,
 4. rytmika - 2 grupy * 18h zajęć= 36h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 18 osób,
 5. gimnastyka korekcyjna - 1 grupa * 16h zajęć= 16h zegarowych (1 zajęcia trwają 30 min.), łącznie 6 osób

Szkolenia dla nauczycieli – 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego (3 osoby SP Nożyno, 3 osoby SP Rokity, 4 osoby SP Czarna Dąbrówka, 2 osoby SP Jasień).

 1. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy – 10 h
 2. Szkolenie z zakresu arteterapii - 10 h
 3. Praca z uczniem z niepełnosprawnością sensoryczną (słuchową oraz wzrokową) – 10 h
 4. Małe dziecko chce się bawić i uczyć - 30 h

Łączna liczba godzin szkoleń dla nauczycieli wynosi 60 h. Szkolenia nr 1 i 2 zaplanowano zrealizować do końca roku 2018, pozostałe do czerwca 2019 roku. Szkolenia przeprowadzi partner projektu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

 

Koordynatorzy projektu

**************************************************

„GOTOWI DO STARTU …. START”


Z końcem września ruszyły pierwsze zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Wymarzone przedszkole”, tj. logopedia, rytmika, gimnastyka korekcyjna. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje dla wszystkich placówek zajęcia dodatkowe z  języka angielskiego oraz robotyki. Gmina pracuje także na wyłonieniem wykonawcy adaptacji pomieszczeń w OWP w Nożynie w celu utworzenia nowej grupy przedszkolnej oraz dostawców pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętów i mebli zaplanowanych w ramach projektu.

Partner projektu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku pracuje na wyłonieniem wykonawców zaplanowanych szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez podniesienie ich kompetencji i kwalifikacji do pracy z dziećmi.

 

Koordynatorzy projektu

 **************************************************

03.12.2018 r.

Pierwsze szkolenia za nami


W ramach projektu „Wymarzone przedszkole” przeprowadzone zostały 2  szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących na terenie naszej gminy. Pierwsze odbyło się 17.11.2018r. a jego tematem była arteterapia, kolejne 01.12.2018 r. „Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy”. Kolejne szkolenia zaplanowano na 2019 rok.

Za organizację szkoleń odpowiedzialny jest Partner projektu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

 

Koordynatorzy projektu

 **************************************************

28.12.2018 r.

Pierwsze dostawy


W listopadzie zakończyła się adaptacja sali oraz łazienki dla nowo tworzonej w ramach projektu grupy przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Nożynie. W ramach prac m.in. pomalowano ściany, sufit, wymieniono podłogę, oświetlenie, zainstalowano nowe elementy armatury łazienkowej, rolety. Całkowity koszt prac wyniósł 18.600 zł.

Tuż przed samymi świętami spłynęły do nas długo wyczekiwane dostawy sprzętu informatyczno - multimedialnego oraz meble dla Oddziału przedszkolnego w Nożynie. Każda ze szkół na terenie naszej gminy otrzymała fantastyczne sprzęty m.in.: kolorowe drukarki wielofunkcyjne z zapasem tuszy, monitory interaktywne, laptopy z oprogramowaniem office, aparaty fotograficzne. SP Nożyno otrzymało zestaw mebli, w tym m. in. szafki, stoliki, krzesełka, teatrzyk, biurko, straganik narożny.

 

Koordynatorzy projektu

 **************************************************

11.01.2018 r.

Robotyka


W styczniu ruszyły długo wyczekiwane zajęcia dla dzieci przedszkolnych z robotyki. Już od samego początku bardzo spodobały się dzieciom. Nauka połączona z zabawą to świetny sposób na przyswajanie wiedzy, ale ile przy tym radości, śmiechu.

Dzieci podczas zajęć pod okiem trenera budują zwierzątko lub postać według instrukcji a następnie programują jego ruchy a nawet wydawanie dźwięków. Zajęcia będą obywać się od stycznia do czerwca 2019 r.

 

Koordynatorzy projektu

**************************************************

Zaproszenie_na_spotkanie1.png

**************************************************

15.02.2019 r.

Kolejne dostawy


W styczniu oraz w lutym dotarły do nas kolejne dostawy tym razem w ramach projektu otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne dla każdego z oddziału a dla nowo utworzonej grupy niezbędne wyposażenie, pomoce, zabawki, programy multimedialne oraz „magiczny dywan”, który os samego początku wzbudził najwięcej emocji. To doskonała forma nauki i jednocześnie zabawy.

W ramach projektu otrzymaliśmy wyposażenie, dzięki któremu w SP Rokity została utworzona sala do ćwiczeń w ramach terapii integracji sensorycznej.

 

Koordynatorzy projektu

**************************************************

25.03.2019 r.

Kolejne szkolenia za nami


W sobotę 23.03.2019 r. w ramach projektu „Wymarzone przedszkole” zostało przeprowadzone pierwsze szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z cyklu „Małe dziecko chce się bawić i uczyć”, kolejne zaplanowano na 30.03, 06.04., ostanie zaplanowane szkolenie to „Praca z uczniem z niepełnosprawnością sensoryczną (słuchową oraz wzrokową)”, które odbędzie się 11.05.2019 r.  

Za organizację szkoleń odpowiedzialny jest Partner projektu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

 

Koordynatorzy projektu

**************************************************

Zaproszenie_na_spotkanie2.png

**************************************************

30.05.2019 r.

 

Ostatki


W maju w ramach realizacji projektu „Wymarzone przedszkole” otrzymaliśmy już ostatnie dostawy. Każda ze szkół otrzymała drukarkę 3D wraz z kompletem materiałów eksploatacyjnych oraz mobilny głośnik.

W czerwcu w naszych szkołach odbędą się lekcje pokazowe z wykorzystaniem drukarki 3D.

 

Koordynatorzy projektu

**************************************************

17.06.2019 r.

Przygoda z Psim Patrolem

W dniach 12 – 14 czerwca 2019 r. odbyły się wycieczki edukacyjne dla uczestników projektu „Wymarzone przedszkole”. Dzieciaki w pobliskiej miejscowości Grąbkowo bawiły się, uczyły  i wykonywały zadania wspólnie z ulubionymi postaciami z bajki „Psi patrol…”.

Głównym celem wyjazdu była edukacja w formie zabawy o ruchu drogowym oraz integracja uczestników projektu.

 

Koordynatorzy projektu

**************************************************

Zakończenie Projektu

Z końcem roku szkolnego uroczyście zakończono partnerski projekt „Wymarzone przedszkole” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Operacja była realizowana przez cały rok szkolny 2018/2019 we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy.

Wartość projektu wyniosła ponad 577 tys. zł, dofinansowanie 85 %, pozostała część stanowi wkład niefinansowy gminy w postaci np. udostepnienia sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zatem projekt nie obciążał budżetu gminy a przyniósł wiele korzyści dla szkół oraz uczestników zajęć, szkoleń.

W projekcie uczestniczyło 258 osób: 245 uczniów oddziałów przedszkolnych oraz 14 nauczycieli. Wsparciem zostały objęte wszystkie placówki wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka: 3 oddziały (w tym 1 nowy) SP Nożyno, 4 (w tym 1 nowy) SP Rokity, 4 SP Czarna Dąbrówka, 2 SP Jasień. Celem projektu było podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego oraz stworzenie dodatkowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej (utworzenie nowej 20 - os. grupy w OP Nożyno oraz 26 – os. w OP Rokity).

Zrealizowane działania:

 1. Remont wraz z adaptacją sali przedszkolnej, zakup wyposażenia sali w meble i pomoce dydaktyczne w tym zabawki dla nowo utworzonej grupy w SP Nożyno, zatrudnienie w ramach projektu nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz pomocy nauczyciela.
 2. Wyposażenie sali przedszkolnej w meble i pomoce dydaktyczne w tym zabawki dla nowo utworzonej grupy oraz stworzenie gabinetu terapii integracji sensorycznej w SP Rokity.
 3. Doposażenie wszystkich szkół: monitory interaktywne w tym „magiczne dywany”, programy multimedialne, laptopy, drukarki wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe, sprzęt nagłaśniający, drukarki 3D.
 4. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów: logopedia, gimnastyka korekcyjna, rytmika, integracja sensoryczna oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: robotyka, j. angielski - dla 245 dzieci;
 5. Organizacja wycieczki edukacyjnej do Grąbkowa dla wszystkich przedszkolaków;
 6. Sfinansowanie studiów podyplomowych z integracji sensorycznej dla 1 nauczyciela;
 7. Organizacja cyklu szkoleń dla 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego (zadanie partnera projektu – ODN).

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w zajęciach. Na podstawie zdjęć oraz wizytacji jednogłośnie możemy stwierdzić, iż zajęcia przyniosły dzieciom nie tylko wiedzę i nowe umiejętności ale przede wszystkim dużo radości i dobrej zabawy.

Dziękujemy także nauczycielom, którzy aktywnie uczestniczyli w zaplanowanym w cyklu szkoleń, dzięki czemu nabyli nowe kompetencje i umiejętności przydatne podczas pracy w przedszkolu.

Na podziękowania zasługują trenerzy, którzy mimo dużej kumulacji zajęć z wielkim zaangażowaniem przeprowadzili zaplanowane zajęcia w 100%.

Dziękujemy także Dyrekcjom szkół i ich pracownikom za współpracę i okazaną pomoc, podczas realizacji projektu.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę naszego partnera Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, bardzo dziękujemy za fachową współpracę, liczne konsultacje. Będziemy bardzo miło wspominać przesympatyczną atmosferę podczas wspólnej pracy. Dziękujemy za udział w projekcie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Referat Programów Unijnych

Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu w SP Czarna Dąbrówka

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu w SP Rokity

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu w SP Nożyno

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu w SP Jasień

przedszkole18.png

Projekt „Wymarzone przedszkole” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020