s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Proponowany porządek XXX Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 15.15 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce.

Godzina 15.15

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • przyjęcie porządku obrad sesji
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Uroczyste ślubowanie nowo wybranego Sołtysa Sołectwa Rokity.

3. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 349;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 350;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 351;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 352;
 • zmiany uchwały Nr XXIX/334/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z  dnia 18 października 2021 r. w sprawie opłaty targowej wg druku nr 353;
 • zmiany uchwały Nr XXIX/341/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso wg druku nr 354;
 • ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Rokicinach wg druku nr 355;
 • uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 356;
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka
  i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 357;
 • przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” wg druku nr 358;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podkomorzyce oznaczonej jako działka nr 7/46 i 7/44 wg druku nr 359;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 38/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 360;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 164/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Rokity, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 361;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 285, położonej w obrębie ewidencyjnym Rokity, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 362;
 • przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny
  i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa -edycja 2022” wg druku nr 363;
 • przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022” wg druku nr 364;
 • zmian w budżecie gminy na 2021 rok według druku nr 365;
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku 366;
 • ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 367;
 • wysokości i ustanowienia zasad na jakich sołtysom sołectw Gminy Czarna Dąbrówka będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej wg druku nr 368;
 • Statutu Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 369.

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

 • przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych;
 • pozostałe informacje.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

9. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021 poz.1372)  – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

-