374e806d89cabb9bd27cd75c1c98d578.jpg

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmianie uległy wymagania dotyczące weryfikacji złożonych oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Gmina Czarna Dąbrówka, jako Wnioskodawca została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PPGR na podstawie potwierdzenia ich następującymi dokumentami tj. zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PPGR).

Według zaktualizowanych informacji otrzymanych w dniu 17.11.2021 r. od weryfikatora Komisji Przyznającej Granty informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR.

W związku z powyższym, osoby które nie dołączyły do złożonego oświadczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PPGR, zobowiązane są w terminie do 3 grudnia 2021 r. dostarczyć je do szkoły do której uczęszcza dziecko (dotyczy szkół na ternie gminy Czarna Dąbrówka) lub przedłożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka (w godzinach pracy urzędu).

Ponadto należy dołączyć oświadczenie o stopniu pokrewieństwa osoby pracującej w PPGR względem dziecka, którego dotyczyło złożone oświadczenie (do pobrania: załącznik do niniejszej informacji lub sekretariat tutejszego urzędu).

Osoby, które dostarczyły już ww. dokumenty nie muszą tego robić ponownie.

Brak przedłożenia wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie złożonych oświadczeń.

Brak przedłożenia wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie złożonych oświadczeń.

Osoby, które dostarczyły już ww. dokumenty nie muszą tego robić ponownie.

Załącznik:

-