s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_096926e9e2f37640d6f45186343622b3.jpg

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

W związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w czwartym okresie raportowania tj. o d 21 kwietnia do 20 czerwca 2021 r. zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, wśród upraw:

  • zboża ozime,
  • zboża jare,
  • kukurydza na ziarno,
  • kukurydza na kiszonkę,
  • rzepak i rzepnik,
  • krzewy owocowe,
  • Truskawki
  • rośliny strączkowe,

Przypominamy, że wnioski o oszacowanie szkód można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.
ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z APLIKACJI KONIECZNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO.
Instrukcja wypełniania wniosku do pobrania w załączeniu. Należy na bieżąco śledzić stronę http://www.susza.iung.pulawy.pl/ , w celu weryfikacji czy Państwa uprawy są objęte suszą, gdyż raporty ulegają ciągłej aktualizacji.

Załącznik:

-