Czytaj więcej: Powszechny Spis Rolny 2020

Jak duże jest gospodarstwo rolne? Ile powierzchni zajmują uprawy? Ile jest zwierzą hodowlanych i jakie? Żaden byczek, żadna jałówka lub locha i knur nie mogą być pominięte. W tym roku zostanie przeprowadzony w Polsce powszechny spis rolny.

 

Czytaj więcej: Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020)

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia tego badania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), oraz zakres, formę i tryb prac związanych przygotowaniem

 

Czytaj więcej: Powszechny Spis Rolny 2020Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Czytaj więcej: Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

 

Czytaj więcej: Powołanie Gminnego Biura Spisowego

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje mieszkańców o powołaniu Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia na terenie gminy Czarna Dąbrówka Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Czarna Dąbrówka w 2020 r.