DJI_0027.jpg

W dniu 30 kwietnia b.r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku inwestycji pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”.

W  ciągu minionego 30 lecia istnienia Samorządu Gminnego Czarna Dąbrówka jest to największa pod względem wartości i znaczenia gospodarczego zrealizowania inwestycja. Współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania  11.03. Gospodarka Wodno-Ściekowa.

To znaczący sukces inwestycyjny zarówno w sposobie wykonania jak i sposobu sfinansowania. To też sukces służb administracji Urzędu jak i Zakładu Gospodarki Komunalnej, którzy czuwali nad terminowością i jakością prac.

Realizatorem inwestycji była wyłoniona w przetargu firma Hydro Marko z Jarocina. Wynikiem realizacji inwestycji jest oczyszczalnia biologiczno-mechaniczno-chemiczna wykonana w technologii SDR.

W ciągu technologicznym wykonano:

 • - stację zlewną (STZ)
 • - przepompownię ścieków dowożonych (P-1)
 • - sito-piaskownik
 • - zbiornik retencyjno-uśredniający
 • - reaktory sekwencyjne
 • - zbiornik ścieków oczyszczonych
 • - komora tlenowa
 • - komora pomiarowa
 • - stacja odwadniania i higienizacji osadu
 • - składowisko osadu odwodnionego
 • - budynek socjalno-techniczny

Wydolność oczyszczalni wzrasta z poziomu oczyszczania 290m³/dobę do 600m³/dobę. Zakończona inwestycja to również na miarę naszego budżetu sukces finansowy.

Dzięki pozyskanym środkom spoza własnego budżetu uzyskaliśmy poziom dofinansowania w skali 73%.

I. Koszt całkowity 8.518.350,00

 1. Dofinansowanie Unijne do projektu 3.532.649,01 zł.
 2. Dodatkowe dofinansowanie projektu środkami Unijnymi 559.548,79 zł. i 322.872,20 zł
 3. Rządowy Fundusz Inwestycyjny 1.800.000,00
 4. Środki własne 2.303.280,00 zł.

II. Ogółem kwota dofinansowania 6.215,070,00 zł.

III. Poziom dofinansowania 72,96%

Obecna realizacja to jedna z trzech istniejących na terenie gminy stacjonarnych oczyszczalni.  W 2014r. zmodernizowaliśmy kompleksowo oczyszczalnię biologiczno-botaniczną w m. Jasień. Jej przepustowość to 93.4 do 160m³ ścieków na dobę. Wsparta była również środkami Unijnymi w wysokości 55%.

 W 2016r. przy wsparciu (ANR) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wybudowana została oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w m. Bochówko.

Jej przepustowość to 9m³/dobę. Wysokość dofinansowania wynosiła 66,7%.

Wójt Gminy

Jan Klasa