Czytaj więcej: Uwaga beneficjenci  POPŻ 2014 - 2020

Informujemy, że w dniach  15 -  17 lipiec 2020 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie w ramach POPŻ 2014-2020 EFPNP podprogram 2019. Harmonogram został podany poniżej.

 

Czytaj więcej: Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów).

 

Czytaj więcej: Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

 

Czytaj więcej: Oplata miejscowa

W związku z podjętą uchwałą Nr X/148/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26.11.2019 r. w sprawie opłaty miejscowej r., Wójt Gminy Czarna Dąbrówka przypomina o obowiązku poboru opłaty miejscowej. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Informacja na temat uwag zgłoszonych do oferty złożonej w dniu 19.06.2020 przez Stowarzyszenie Loko-motywa na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyposażenie świetlicy wiejskiej - Domu Pracy Twórczej w Mikorowie

 

Czytaj więcej: Protokoły z przeprowadzonych dyskusji publicznych nad przyjętymi rozwiązaniami w...

Dyskusje publiczne nad przyjętymi  w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka rozwiązaniami odbyły się w dniach 29 - 30 czerwca 2020 roku w miejscowości Nożyno, Rokity i Czarna Dąbrówka. Z poszczególnych dyskusji publicznych sporządzono protokoły.

 

Czytaj więcej: Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i...

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka  przypomina o dyskusjach publicznych nad przyjętymi  w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka rozwiązaniami, które odbędą się:

 

Czytaj więcej: Głosujemy bezpiecznie

Wybory prezydenckie 2020 już w najbliższą niedzielę. W związku z epidemią koronawirusa, głosowanie w lokalach wyborczych będzie przeprowadzone z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

 

Czytaj więcej: Świadczenie Wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przypomina, że świadczenie wychowawcze 500+ w okresie zasiłkowym 2019/2021 obowiązuje od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021r.

 

Czytaj więcej: Świadczenie Dobry Start

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.