s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Proponowany porządek XXVI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 15.15 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce.

Godzina 15.15

1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie porządku obrad sesji
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Czarna Dąbrówka za rok 2020:

   1) debata nad raportem o stanie gminy Czarna Dąbrówka

  1. głosy radnych;
  2. głosy mieszkańców.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 307;

  2) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 r. wg druku nr 308;

   -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 rok

  3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 r. wg druku nr 309;

  4) absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok wg druku nr 310;

   - przedstawienie przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Czarna Dąbrówka opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium.

  -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

  5) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych wg druku nr 311;

  6) zmian w budżecie gminy na 2021 rok wg druku nr 312;

  7) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021 — 2035 wg druku nr 313

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

  1. przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach;
  2. pozostałe informacje.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7. Zapytania radnych, wolne wnioski.

8. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020
poz.713 z zm.) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu
umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy