s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_096926e9e2f37640d6f45186343622b3.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje, iż na zgłaszane przez rolników problemy z zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, odpadów rolniczych takich jak folia rolnicza podejmiemy się zorganizowania przez gminę zbiórki opartej na zasadzie odpłatności, odpadu z folii rolniczej.

W wyznaczonym terminie zostanie przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów podstawiony przez firmę ELOWZ ECO sp. z o.o. kontener, do którego rolnicy będą mogli odpłatnie złożyć odpady z foli rolniczej w cenie 800 zł brutto za tonę odpadu z folii.

Dostarczone przez rolników odpady z foli rolniczej zostaną zważone i każdy rolnik zostanie obciążony przez firmę ELWOZ ECO sp. z o.o., kwotą adekwatną do ilości przywiezionego odpadu.

W celu sprawnego zorganizowania odpłatnej zbiórki odpadu z foli rolniczej, proszę o telefoniczne zgłaszanie się do Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w terminie do dnia 28 maja 2021r.

Po tym dniu zostanie wyznaczony termin zbiórki, o którym powiadomimy przez Sołtysów oraz na stronie internetowej gminy Czarna Dąbrówka.

Jednocześnie przypomina się że rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt je zagospodarować, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Folie rolnicze nie są odpadami komunalnymi. Nie można ich gromadzić razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zakłady zajmujące się przyjmowaniem i zagospodarowaniem folii z działalności rolniczej nie mają obowiązku przyjmowania ich bezpłatnie.

Niedopuszczalne jest składowanie wymienionych odpadów łącznie z odpadami komunalnymi, porzucanie w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalanie w domowych piecach.