s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Proponowany porządek XXI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce.

Godzina 15.00

1. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie porządku obrad sesji
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 249
 2. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów według druku nr 250
 3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Dąbrówka na rok 2021według druku nr 251
 4. założenia cmentarza komunalnego w Rokitach na terenie gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 252
 5. zmian w budżecie gminy na 2020 rok według druku nr 253
 6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021-2035 według druku nr 254
 7. uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok według druku nr 255
 • odczytanie opinii komisji stałych na temat projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 • odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

h. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok według druku 256

 1. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz.713)  – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy