s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_cce0d582c6b9ab6b13a1ebe36daf6e48.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995r., Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1687), podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu planowanych przez Koło Łowieckie „Ostoja Mikorowo” (na terenie obwodu łowieckiego nr 77)

polowaniach zbiorowych, w sołectwach: Mikorowo, Kozy, Kotuszewo, Karwno, Czarna Dąbrówka, Podkomorzyce,Wargowo w dniach:

24-26 października 2020r. , 

7, 10, 14, 15, 21, 22, 28, 29 listopada 2020r. ,

5, 6, 19 grudnia 2020r. oraz

2, 3, 9, 10, 15 stycznia 2021r.

 

Ponadto informuje, iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy, właściciela posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie.

W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładanego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządce gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

 Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

-