s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Proponowany porządek XIV Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 19 maja 2020 roku ( wtorek ) o godzinie 15.00 w sali GCKiB w Czarnej Dąbrówce.

Godzina 15.00

1. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie porządku obrad sesji
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. określenia trybu i sposobu postępowania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania wg druku nr 191;
 2. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 wg druku nr 192;
 3. określenia sezonu kąpieliskowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku wg druku nr 193;
 4. określenia wykazu kąpieliska na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2020 rok wg druku nr 194;
 5. przekazania do Województwa sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na skargę nr 195;
 6. zmiany Uchwały Nr XXVI/239/2013 z 27 maja 2013 r. Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę czarna Dąbrówka wg druku nr 196;
 7. zmiany w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 197;
 8. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna
  Dąbrówka na lata 2020 – 2035 wg druku nr 198;

4. Interpelacje, zapytania, informacje oraz wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713)  – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

                        -