s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_5c94999fdfc0c821034610a8e80b3ca6.jpg

Szanowni Państwo ubiegły rok był dla naszej lokalnej społeczności czasem mierzenia się z nową rzeczywistością, która postawiła przed nami szereg wyzwań. Te najbardziej widoczne i dotkliwe to izolacja i wprowadzenie różnego rodzaju ograniczeń.

Epidemia koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Nasze życie zostało podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin życia. Musieliśmy pozostać w domu. Zamknęły się placówki oświatowe, urzędy, instytucje kultury. Musieliśmy nauczyć się żyć w nowych „zdalnych" realiach, zachowując dystans społeczny. Zostaliśmy „zamknięci" i odizolowani od życia społecznego. Spowodowało to, że niewiele w minionym roku spotkań, wydarzeń sportowych i imprez okolicznościowych, do których tak byliśmy przyzwyczajeni zostało zrealizowanych.

Koronawirus w całej Polsce przeorganizował wszystkie dziedziny życia. Jednym z obszarów funkcjonowania naszej gminy, w którym najbardziej odczuwalne dla wszystkich były kwestie związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa była oświata. Test samodzielności przeszli uczniowie i rodzice, a nauczyciele musieli zmierzyć się z nowymi realiami nauczania. Chylący się ku końcowi rok szkolny stanowił wyzwanie zarówno dla dyrektorów, nauczycieli jak i uczniów i rodziców.

Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły istotnie na tempo prowadzonych w gminie inwestycji. Realizowaliśmy i nadal realizujemy ważne projekty społeczne i gospodarcze. Skierowane one były do wszystkich grup mieszkańców - niezależnie od wieku czy statusu społecznego. Dokonaliśmy przebudowy infrastruktury drogowej, przeprowadziliśmy zadania związane z estetyzacją miejscowości. Bardzo dużym wyzwaniem była dla nas realizacja projektów dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach, przebudowy PSZOK oraz instalacji nowych źródeł ciepła wśród mieszkańców. Gmina wydała w 2020 roku ponad 6,5 mln złotych na inwestycje. Dużym wsparciem w realizacji tych zadań były środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wspólnych sukcesów jest więcej co obrazuje przedłożony przeze mnie Raport o stanie Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 r.

Nadal planuję realizować politykę, gdzie wspólnym mianownikiem działań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Czarna Dąbrówka jest podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Zaplanowane przedsięwzięcia skupiać się będą głównie na poprawie jakości przestrzeni publicznej, komunikacji i promowaniu zrównoważonego rozwoju, jak również na zwiększeniu dostępności i atrakcyjności naszej gminy.

Wójt Gminy Jan Klasa

Załącznik:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z zm.) wójt gminy przedstawia radzie gminy - Raport o stanie Gminy za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Czarna Dąbrówka w roku poprzednim. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 rok zabierają głos Radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Czarna Dąbrówka.

Zgodnie art, 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym: „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Czarna Dąbrówka odbędzie się 21 czerwca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 czerwca 2021 r., do godziny 14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka przy ul. Gdańskiej 5.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie https://www.bip.czamadabrowka.pl/ , a także w sekretariacie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka (pok. 6) oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy (pok. 15) w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 8.00 do 16.00 wtorek-czwartek od 7.00 do 15.00)

Jednocześnie informujemy, że w związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników sesja odbywa się z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego.

Osoby biorące udział w debacie prosimy o zabranie ze sobą maseczek i zachowanie wszelkich środków ostrożności, zgodnych z wytycznymi GIS.

Załącznik:

-