dd907f1fb2f2d9334233431ac9e29f22.jpg

Już od 8 czerwca 2020r. trwa procedura przetargowa prowadząca do wyłonienia Wykonawcy robót, zgodnie z opracowaną typową dokumentacją projektową dla każdej poszczególnej instalacji. Ze względu na to, iż wartość inwestycji przekracza tzw. próg unijny, procedury przetargowe są trudniejsze, czasochłonne i prowadzone równorzędnie dla trzech gmin.

Dodatkowo duża ilość pytań od strony potencjalnych Wykonawców powoduje  automatyczne wydłużanie terminu rozstrzygnięcia przetargu. Wyłonienie Wykonawców robót oraz podpisanie z nimi umów  planowane jest  na wrzesień/październik 2020r. a montaż instalacji na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców  wstępnie zgodnie z przetargiem:

 do 15 października 2020r.  wymiana piecy oraz montaż pomp ciepła

do 10 grudnia 2020r. kolektory słoneczne, fotowoltaika

W przypadku wyłonienia Wykonawcy, komunikat w tej sprawie zostanie Państwu natychmiast przekazany.

-

Projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”. jest współfinansowany ze środków funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 10 Energia. Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 loga-kajaki.png