s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Proponowany porządek XVI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 roku ( poniedziałek ) o godzinie 15.00 w Sali widowiskowej GCKiB w Czarnej Dąbrówce.

Godzina 15.00

1. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie porządku obrad sesji
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Uroczyste pożegnanie byłego Sołtysa Sołectwa Nożyno

3. Uroczyste ślubowanie nowo wybranego Sołtysa Sołectwa Nożyno

4. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały nr VIII/136/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 434,  323/1, 33, 295/4 położonych w obrębie Łupawsko oraz część działki nr 65 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka
  druku nr 207
 2. zmiany uchwały nr X/148/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej wg. druku nr 208
 3. zmian w budżecie gminy na 2020 rok wg. druku nr 209
 4. Rozpatrzenie Petycji:
 1. rozpatrzenia petycji "Stop zagrożeniu zdrowia i życia"
 2. rozpatrzenia petycji w sprawie dotyczącej sposobu zagospodarowania wód zalewu mikorowskiego tworzących zbiornik małej retencji

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

 1. przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych;
 2. pozostałe informacje.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

9. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

10. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019 poz.506)  – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

-