s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_b2c56055ab9e8e1a4d7842e130ae7078.jpg

Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 000 zł, a także zmiany w dotychczasowym programie - to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 rok. 

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

  • przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
  • alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
  • intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
  • maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 000 zł;
  • liczba transz rozliczeń – do pięciu;
  • okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

W 2022 roku będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:

  • uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
  • umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
  • dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
  • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Zmiany do programu „Czyste Powietrze” zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2022 r.

WAŻNE !

Jednocześnie ze względu na małe zainteresowanie programem Gmina Czarna Dąbrówka informuje o rezygnacji ze współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” od lutego 2022r., tym samym informujemy że w styczniu 2022r. zostaną ustalone ostatnie terminy spotkań dla osób, które wyrażą chęć uzyskania informacji o programie lub pomoc przy wypełnianiu wniosku.

Jeżeli chcesz uzyskać przy wypełnianiu wniosku u pracownika Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, zadzwoń i umów się na spotkanie + 59 8212644 wew. 19.

PRZEWIDYWANY TERMIN PIERWSZEGO SPOTKANIA 11.01.2022r.

Załącznik

-