1808606543f168729b25799b9c565348.png

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2018, poz.994), art. 27 ust. 1  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2018 poz. 1263),                          w związku z § 7 uchwały nr XXXVI/322/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka, zarządzam co następuje:

 §1

Powołuję Komisję opiniującą wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku, w składzie:

 • Aldona Drywa
 • Michał Klonowski
 • Mateusz Ulenberg
 • Magdalena Malek
 • Wiesław Maciaszek
 • Józef Natkaniec

§ 2

 1. Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Do członków komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096) dotyczące wyłączenia pracownika.
 3. Wzór „Oświadczenia członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2019

Wójta Gminy Czarna dąbrówka

Z dnia 8 stycznia 2019 r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku

 

§1

Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, złożone przed podmioty określone w §2 ust. 1 uchwały nr XXXVI/322/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r.                                                                                 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka, przedstawienie propozycji kwot dotacji dla w/w podmiotów oraz sporządzenie protokołu końcowego z pracy komisji.

§2

 1. Komisja pracuje w składzie określonym przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka zarządzeniem.
 2. Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji, wybrany spośród członków komisji.
 3. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
 4. Ustalenie przedmiotu posiedzenia komisji
 5. Przewodniczenie posiedzeniom komisji;
 6. Inicjowanie i organizowanie prac komisji.
 7. Komisja pracuje na posiedzeniach zamkniętych, w których uczestniczy przynajmniej trzech członków składu komisji, w tym Przewodniczący.

§3

 1. Członkowie Komisji składają oświadczenie o bezstronności w stosunku do rozpatrywanych wniosków.
 2. Członkowie Komisji, którzy są związani z rozpatrywanym wnioskiem nie biorą udziału w jego ocenie.

§4

 1. Komisja podczas posiedzeń ocenia złożone wnioski na zbiorczej karcie oceny wniosków stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Komisja w pierwszej kolejności dokonuje weryfikacji formalnej złożonych wniosków:
 • Sprawdza, czy wniosek złożony został w przewidzianym terminie i na właściwych drukach;
 • Sprawdza czy złożony wniosek podpisany został przez osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy oraz czy reprezentacji jest zgodna z zapisami statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u.
 • Sprawdza czy złożony wniosek zawiera wszystkie niezbędna załączniki;
 • Sprawdza czy wniosek został złożony przez podmioty uprawnione.
 1. W przypadku stwierdzenia uchybień i braków formalnych we wniosku wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 2. Wniosek, którego uchybienia lub braki nie zostały usunięte we wskazanym terminie, pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Następnie Komisja dokonuje oceny wniosków, które przeszły analizę formalną według następujących kryteriów:
 • znaczenie zadania dla Gminy Czarna Dąbrówka;
 • zgodność wniosku z celem publicznym, określonym w §1 ust. 2 uchwały nr XXXVI/322/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka;
 • wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
 • wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację zadania;
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania;
 • ocena możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;
 • zgodność wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy;
 1. Komisja może ponadto kierować się dodatkowymi kryteriami przyjętymi przez siebie, wymieniając je w protokole końcowym.
 2. Komisja podczas rozpatrywania wniosków pomocniczo stosuje ocenę punktową w skali od 0 do 5 w odniesieniu do wszystkich kryteriów.
 3. Za wniosek zaopiniowany pozytywnie uważa się każdy, który uzyska minimum 17 punktów w ocenie merytorycznej. Rekomendacje do dofinansowania uzyskają wnioski, które według kolejności zdobędą najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie wnioski zaopiniowane pozytywnie będą mogły uzyskać dofinansowania z budżetu gminy.

§6

 1. Komisja z oceny merytorycznej każdego wniosku sporządza Protokół Komisji z oceny wniosków według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Protokół Oceny Wniosków podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu, na którym oceniany był dany wniosek.
 2. Komisja wydaje opinię zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
 3. W przypadku równej liczby głosów ‘za przyjęciem” i „ za odrzuceniem” dotacji, głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.
 4. Po zakończeniu opiniowania wszystkich wniosków sporządza się protokół zbiorczy według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.
 5. Zbiorczy protokół podpisuje Przewodniczący Komisji.
 6. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół zbiorczy o wynikach pracy komisji Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka, który podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.
 7. Wybór najkorzystniejszych wniosków dokonanych przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.
 8. Wysokość przyznanego wsparcia finansowego może być niższa od wnioskowanego. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy będzie złożenie przez wnioskodawcę korekty kalkulacji przewidzianych kosztów zadania lub zakresu rzeczowego zadania.

§8

Prace Komisji, dotyczące danego naboru wniosków o udzielenia dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019, kończą się w momencie przedstawienia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka przez komisję protokołu końcowego z prac Komisji.

.