Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniach  29.01.2019 roku otwartego konkursu – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert  – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2019.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

W ramach realizacji zapisów uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie „Rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku.

 

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

 

Czytaj więcej: Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: ROZLICZANIE DOTACJI

Rozliczanie dotacji - „małe granty”- tryb pozakonkursowy oraz otwarte konkursy ofert zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);