Czytaj więcej: Sprawozdanie z realizacji „programu współpracy gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami...

Sprawozdanie z realizacji „programu współpracy gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2018.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu (regranting) z zakresu „Wspieranie organizacji pozarządowych” w 2019 r.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych,

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonego wniosku na realizację zadania pn....

W dniu 26.02.2019 r. do Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka wpłynął wniosek złożony przez Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” przy Szkole Podstawowej w Nożynie, Nożyno 40, 77-116 Czarna Dąbrówka, numer 31 w ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Bytowskiego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: „Środa z  taekwondo”.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.

 

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniach  29.01.2019 roku otwartego konkursu – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert  – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2019.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

W ramach realizacji zapisów uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie „Rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku.