Czytaj więcej: Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: ROZLICZANIE DOTACJI

Rozliczanie dotacji - „małe granty”- tryb pozakonkursowy oraz otwarte konkursy ofert zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);