66da7a5b0d1f90476435160dd8acd36e.jpg

Informacja Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki nr 12, położonych w obrębie Nożyno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 80/1 w obrębie ewidencyjnym Otnoga, Gmina Czarna Dąbrówka

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje, że uchwałą Rady Gminy Czarna Dąbrówka: Nr VIII/135/2019 z dnia 16.09.2019r. oraz Nr X/151/2019 z dnia 26.11.2019r. przyjęto wyżej wymienione dokumenty.

Z treścią dokumentów, a także z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka

Jan Klasa