s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Proponowany porządek VIII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się  w dniu 16 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 15.00 w  sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka

Godzina 15.00

1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • przyjęcie porządku obrad sesji
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej przez dziennych opiekunów zatrudnianych przez Fundację „Rozwiń Skrzydła” funkcjonującą na terenie Gminy Czarna Dąbrówka dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo wg druku nr 123;
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej przez dziennych opiekunów zatrudnianych przez Fundację „Rozwiń Skrzydła” działających na terenie Gminy Czarna Dąbrówka dzieciom zamieszkałym w Gminie Cewice wg druku nr 124;
 • zmiany uchwał dotyczących nadania statutów sołectw Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Dęby, Jasień, Jerzkowice, Kartkowo, Karwno, Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, Kozy, Mikorowo, Mydlita, Nożynko, Nożyno, Otnoga, Podkomorzyce, Przylaski, Rokiciny, Rokitki, Rokity, Unichowo, Wargowo Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 125;
 • określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty wg druku nr 126;
 • rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 127;
 • wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 14/6, obręb Jasień położonej  w Jasieniu oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy wg druku nr 128;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 129;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 130;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 131;
 • wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 242, obręb Rokity położonej w Rokitach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy wg druku nr 132,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nożynie, obręb ewidencyjny Nożyno, składającej się z działek ewidencyjnych nr 135/1 oraz nr 135/2 wg druku nr 133;
 • wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 248/1, obręb ewidencyjny Rokity, położonej  w Rokitach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy wg druku nr 134;
 • zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 135;
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019 – 2032 wg druku nr 136;
 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu wg druku nr 137;
 • rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za I półrocze 2019 roku wg druku nr 138;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki nr 12, położonych w obrębie Nożyno, Gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 139;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 434, 323/1, 33, 295/4 położonych w obrębie Łupawsko oraz część działki nr 65 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 140.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

 • przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach;
 • pozostałe informacje.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania radnych, wolne wnioski.

7. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.