224ddfc415e858a523c7ecf940ee6506.png

Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwał dotyczących nadania statutów sołectw:

Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Dęby, Jasień, Jerzkowice, Kartkowo, Karwno, Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, Kozy, Mikorowo, Mydlita, Nożynko, Nożyno, Otnoga, Podkomorzyce, Przylaski, Rokiciny, Rokitki, Rokity, Unichowo, Wargowo, Gminy Czarna Dąbrówka.

 Na podstawie art. 5a ust.2 i art. 35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały nr V/60/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzenie na terenie Gminy  Czarna Dąbrówka konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy  Czarna Dąbrówka w  sprawie zmiany uchwał dotyczących nadania statutów sołectw Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Dęby, Jasień, Jerzkowice, Kartkowo, Karwno, Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, Kozy, Mikorowo, Mydlita, Nożynko, Nożyno, Otnoga, Podkomorzyce, Przylaski, Rokiciny, Rokitki, Rokity, Unichowo, Wargowo.

§ 2.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie, o której mowa w § 1.

§ 3

Przedmiotem konsultacji jest:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał dotyczących nadania statutów sołectw Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Dęby, Jasień, Jerzkowice, Kartkowo, Karwno, Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, Kozy, Mikorowo, Mydlita, Nożynko, Nożyno, Otnoga, Podkomorzyce, Przylaski, Rokiciny, Rokitki, Rokity, Unichowo, Wargowo Gminy Czarna Dąbrówka

§ 4

Projekt uchwały, o którym mowa w § 3 podaje się do publicznej  wiadomości poprzez: publikacje na stronie internetowej bip.czarnadabrowka.pl, oraz www.czarnadabrowka.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, oraz u sołtysów Gminy Czarna Dąbrówka w okresie konsultacji, celem udostępnienia ich mieszkańcom.

 

§ 5.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 5 września 2019 r. do 12 września 2019 r. w formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag. §4.

§ 6.

  1. Formularz zgłoszenia opinii lub złożenia uwag zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, na stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka. Formularz, na którym należy wnosić uwagi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Opinie lub uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać w terminie od 5 września 2019   do 12 września 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia w sekretariacie  Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, przesłać drogą listowną na adres Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 7.

Sprawozdanie z konsultacji zawierające zgłoszone uwagi i opinie zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji;

§ 8.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji Rady, funduszu sołeckiego oraz współpracy z sołectwami i organizacjami pozarządowymi.

§  9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik: