s_800_532_16777215_01_cache_klixok2watermark_4f1f465a00c2e332ad9e8e5f2e12fb93.jpg

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień na rok 2019.

Zasadniczym tematem wiodącym projektu powinno być przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotyzmowi, narkomanii, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prezentacja alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowego i higienicznego życia oraz wyrabiania pozytywnych nawyków wśród mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka .

  

Nabór wniosków zakończy się 01.03.2019.o godz. 14.00

Całkowita ilość środków do rozdysponowanie 16.000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego wniosku 1.000 zł.

Komisja zastrzega sobie prawo obniżenia wysokości dofinansowania wniosku po jego ocenie.

Wymogi formalne wniosku / Kryteria oceny wniosku :

  1. merytoryczny aspekt działania (do kogo jest adresowany, jakie działania przewiduje, jak będą realizowane zajęcia, jaki będzie skutek tych działań, w jaki sposób wpłynie na zmianę postaw społecznych)
  2. opis w jaki sposób projekt wpisuje się w Gminny Program Profilaktyki Uzależnień w zadania:
  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie zajęć sportowych, kulturalnych, a także dożywianie dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
  • Wspieranie działań profilaktycznych polegających na prowadzeniu lokalnych działań profilaktycznych , kampanii edukacyjnych o charakterze rozrywkowym, sportowym, kulturalnym, itp. dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych.
  1. preliminarz planowanych wydatków z szacunkowym wskazaniem kosztów
  2. termin realizacji – okres realizacji projektu od 15.03.2019 do 30.11.2019r.
  3. ilość odbiorców projektu – premiowane będą projekty dla szerszych grup działania
  4. osobę odpowiedzialną za realizację projektu ( kontakt telefoniczny i mailowy)
  5. dodatkowo premiowane będą:

    - projekty cykliczne

    - projekty, których realizacja obejmuje szerszy obszar działania lub zawiera elementy współpracy z innymi grupami.

  

Dofinansowanie uzyskają wnioski, które spełnią powyższe wymogi oraz zostaną pozytywnie zaopiniowane przez komisję.

Grantobiorca ma obowiązek informowania wyznaczonego przez GKRPA koordynatora o terminie realizacji działań projektowych.

Wnioskodawcą mogą być : stowarzyszenia, fundacje, grupy formalne i środowiskowe, kluby, szkoły, sołectwa, świetlice działające na terenie gminy Czarna Dąbrówka.

Wnioski należy składać na załączonych drukach do GKRPA w Czarnej Dąbrówce budynek Urzędu Gminy ul. Gdańska 5 lub przesłać pocztą . Za termin przyjęcia wniosku liczy się termin wpłynięcia do GKRPA lub sekretariatu Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka