s_800_532_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Proponowany porządek III Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku ( czwartek ) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

.

Godzina 15.00

1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  • przyjęcie porządku obrad sesji
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2019 wg druku nr 23;

b) zmian w budżecie gminy na 2018 rok wg druku nr 24;

c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019­2032 wg druku nr 25;

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 26;

e) uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2019 rok wg druku nr 27;

  • odczytanie opinii komisji stałych na temat projektu uchwały budżetowej na 2019 r.
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
  • odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wg druku nr 28;

g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej i rzeczowej wg druku nr 29;

h) przyjęcia programu osłonowego Gminy Czarna Dąbrówka „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 wg druku nr 30;

i) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok wg druku nr 31.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania radnych, wolne wnioski.

7. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

.

Sesja dostępna jest online w Systemie Rada dla Mieszkańców pod adresem www.rada.czarnadabrowka.pl oraz na stronie BIP pod adresem: www.bip.czarnadabrowka.pl/23,rada-gminy

Transmisja na żywo (dostępna podczas trwania sesji)