232a7b83c56b03f477055250aceddf22.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrowka działając na podstawie art. 9u ust. 1, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informuje, że od dnia 12 sierpnia 2019 r. na terenie gminy Czarna Dąbrowka będą przeprowadzane kontrole w zakresie prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych za okres od dnia 01 stycznia 2019r.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka są następujące przedsiębiorstwa:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka. ul. Cicha 3,77-116 Czarna Dąbrówka,
  2. Wojciech Kukowski  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Wywóz  Nieczystości  Wojciech   Kukowski, ul. Ekologiczna 11, 83 - 320 Sulęczyno,
  3. KING Joanna Staniuk-Sommer ul. Grottgera 16g, 76 – 200 Słupsk,
  4. Spółka Komandytowa WC SERWIS Sp. z o.o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.

 

 

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować nałożeniem grzywny, a w razie konieczności również decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów  zastępczych.

 

Jednocześnie informujemy, że górna stawka opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zgodnie z Uchwałą Nr VI/96/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, wynosi  30,00 zł za 1m³

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego w sprawach o wykroczenia oraz art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny w wysokości 5.000 ,00 zł.