s_800_532_16777215_01_cache_klixok2watermark_34d905cc95154c0bd4f6bc2051b105ca.jpg

W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, nastąpiła konieczność zmiany dotychczasowych stawek opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Rada Gminy Czarna Dąbrówka uchwałą Nr IV/48/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. „w sprawie metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty”,  przyjęła nowe wysokości stawek, oparte na przedstawionej przez gminę kalkulacji.

W związku z powyższym począwszy od dnia 1 marca 2019 r. na terenie Gminy Czarna Dąbrówka obowiązywać będą nowe stawki opłaty w wysokości:

  1. opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 15,45 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane,
  2. opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 7,74 zł od 1 m3 zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

 

Wzrost stawek opłat spowodowany jest wzrostem kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na wzrost cen ma wpływ wiele czynników, t.j.: inflacja, zmiany cen za energię, zmiany cen za paliwo, wzrost opłat za korzystanie ze środowiska, a także systematyczne zwiększanie się ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka. Wszelkie środki, które wpływają do budżetu gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są wykorzystywane na realizację zadań związanych tylko i wyłącznie z gospodarką odpadami.

 

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

-