66da7a5b0d1f90476435160dd8acd36e.jpg

Informacja Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, na których są zlokalizowane tablice, gabloty lub słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks Wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684) podaje się wykaz miejsc na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, na których są zlokalizowane tablice, gabloty lub słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2019 r., poz. 365):

1. Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

1) urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych komitetów wyborczych:

a) tablice ogłoszeń zlokalizowane na terenie sołectw Gminy Czarna Dąbrówka tj. w miejscowościach: Czarna Dąbrówka, Dęby, Rokity, Jasień, Kłosy, Mydlita, Podkomorzyce, Przylaski, Rokiciny, Rokitki, Bochowo, Bochówko, Otnoga, Osowskie, Jerzkowice, Karwno, Unichowo, Kartkowo, Nożyno, Nożynko, Kleszczyniec, Wargowo, Kozy, Mikorowo, Kotuszewo.

2. Jednocześnie informuje się, że:

  1. na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych - można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia;
  2. przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe;
  3. plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód;
  4. policja i inne służby porządkowe są obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
  5. plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów;
  6. d) plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa