s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_0eeb053767d5cc739efb97194ff10383.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach dotyczących najbardziej zadbanych wsi oraz zagród rolniczych i nierolniczych. Celem konkursów jest min. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

1. Dla wsi oraz zagród rolniczych - Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2019”

Mogą wziąć w nim udział wsie oraz zagrody rolnicze położone w granicach województwa pomorskiego.

Zmagania odbędą się w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu są: Województwo Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy do 29 marca 2019r.  Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej:  www.podr.pl, w sekretariacie Urzędu Gminy oraz u sołtysów. Podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2019 roku.

Warunki uczestnictwa:

a) kategoria „Wieś”

W Konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu.

b) kategoria „Zagroda”

W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Zagrody, które nie spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej będą zdyskwalifikowane. Uzasadnienie spełniania definicji należy ująć w opisie stanowiącym załącznik do zgłoszenia w etapie wojewódzkim.

Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach Konkursu.

Oceny dokonują komisje:

gminna – powołana przez wójta gminy, która do 7 czerwca 2019 r. zgłasza do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda

powiatowa – powołana przez starostę powiatu, która do 22 lipca 2019 r. zgłasza do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda

wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 30 sierpnia  2019 r.

 

2. Dla zagród nierolniczych - Konkurs „Piękna Wieś 2019”

Konkurs dotyczy zagród nierolniczych, położonych na terenie gminy i  rozstrzygany jest wyłącznie na etapie gminnym.

Wypełnione karty zgłoszeń należy kierować do sekretariatu Urzędu Gminy. Termin składania zgłoszeń upływa 29 marca 2019 r. Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej: www.czarnadabrowka.pl, w sekretariacie Urzędu Gminy oraz u sołtysów. Komisja gminna na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny zagród w terminie do 7 czerwca 2019 r.

Gminne podsumowanie obu konkursów oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie  się podczas tegorocznych dożynek gminnych.

Załączniki:

karta zgłoszenie - Zagroda nierolnicza

karta zgłoszenia - wieś

karta zgłoszenia - zagroda

Regulamin - Piękna Wieś 2019

Regulamin - Piękna Wieś Pomorska 2019

Kryteria oceny w Konkursie „Piękna Wieś 2019”

-