d9a593163e03fbb2dc86bcc17761b112.jpg

Zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr F.gr.071.60.2019 z dnia 7 marca 2019r. uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie z dniem 6 marca 2019r. ustawy z dnia 22 lutego 2019r.

o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019r., poz. 428), zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 (K).

Ponadto ww. ustawa wydłuża dla wszystkich producentów rolnych pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do.dnia. 31 marca 2019r. W przypadku założenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym terminie:

  • zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019r.,
  • wypłata zwrotu tego podatku następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019r.

Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2(X)6r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013r., poz. 1339 z późn. zm.), wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się w terminie do dnia 18 marcu 2019r. w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w pierwszym terminie 2019r.

W przypadku decyzji wydanych po złożeniu ww. wniosku, powinien być złożony dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji zawierający daty uprawomocnienia się ww. decyzji.

z up. Wojewody Pomorskiego

Magdalena Goldszmidt

Z-ca DYREKTORA

Wydziału Finansów' i Budżetu

-