s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_3dd2a3a5f1f7d1edc19fd67c4cfeee72.jpg

11 października 2018 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka podsumowująca kończącą się kadencję 2014-2018.

Na ostatnią sesję w obecnej kadencji, oprócz Radnych Rady Gminy, przybyli sołtysi, Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Pan Jan Kleinszmidt, radny Powiatu Bytowskiego Zbigniew Kosiński, kierownicy jednostek organizacyjnych, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu Gminy.

Podczas XLIII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka podjęto 7 uchwał, w sprawach:

  • a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 99/2 położonej w obrębie Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 418;
  • b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 37 położonej w obrębie Osowskie, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 419;
  • c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 104 położonej w obrębie Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 420;
  • d) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018-2030 wg druku nr 421;
  • e) zmian w budżecie gminy na 2018 rok wg druku nr 422;
  • f) uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna Dąbrówka" wg druku nr 423;
  • g) nadania imienia Szkole Podstawowej w Nożynie wg druku nr 424.

Druga część sesji miała bardziej uroczysty i podniosły charakter.

Przewodniczący Rady wraz z Wójtem podsumowali dobiegającą końca kadencję, podziękowali radnym za pracowitą i owocną współpracę. Przewodniczący Rady Gminy wyliczając podsumował, że w dobiegającej końca kadencji odbyły się 43 sesje. Na sesjach podjęto łącznie 414 uchwał. Tematyka sesji wynikała z przyjętego planu pracy Rady Gminy oraz z bieżących tematów, które wymagały rozpatrzenia na forum Rady Gminy w zakresie których  podejmowane były uchwały. Radni podejmowali uchwały o różnej tematyce dotyczącej budżetu, gospodarki nieruchomościami, podatków i wiele innych.

Ostatnia sesja była nie tylko okazją do podsumowań, ale przede wszystkim do podziękowań.  

Podziękowania w formie tabliczek pamiątkowych wszystkim radnym wręczył Przewodniczący Rady wraz z Wójtem Gminy, życząc im jednocześnie dalszych sukcesów zarówno w życiu osobistym, zawodowym, jak również w społecznych działaniach na rzecz wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Minutą ciszy uczczono także Pana Władysława Malek, który zmarł w  trakcie kadencji.

Nie zabrakło również podziękowań dla Pani Danuty Karcz Karczewskiej Sekretarza Gminy oraz dla Pani Aldony Drywa prowadzącej Biuro Rady Gminy za bardzo dobrą współpracę i organizację pracy rady gminy.

W części artystycznej na scenie wystąpili uczniowie ze szkoły Podstawowej w Rokitach, którzy przygotowali krótki występ z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości.

Podczas sesji odbyło się także uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gmina Czarna Dąbrówka a Województwem Pomorskim o dofinansowanie Projektu „Wymarzone przedszkole” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to kwota 577 415,63 zł.

Na zakończenie sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka Przewodniczący Rady Gminy zaprosił wszystkich radnych do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Sporządziła:

Aldona Drywa

Film z części artystycznej